Vividred Operation #23 - Isshiki Akane (6)

Isshiki Akane aus dem Anime „Vividred Operation“ mit ihrem Naked Boomerang.